tx power

Acinonyx acinonyxs at yahoo.gr
Sun Mar 26 16:00:32 EST 2006


Try this patch:

http://acinonyx.dimme.net/electronics/index.html


----- Original Message ----- 
From: "Dimitris Theoharis" <dtheoharis at gmail.com>
To: <hostap at shmoo.com>
Sent: Sunday, March 26, 2006 9:59 PM
Subject: Re: tx power


> is there another way?
> 
> On 3/26/06, Jouni Malinen <jkmaline at cc.hut.fi> wrote:
>> On Sun, Mar 26, 2006 at 08:42:33PM +0300, Dimitris Theoharis wrote:
>>
>> > Is there a reaso why i do not see the tx power level in iwconfig?
>> > its a prism2.5 card. A Senao to be more specific. Thanks ;)
>>
>> I'm not aware of a way of reading the TX power level reliably from
>> Prism2/2.5/3 cards.
>>
>> --
>> Jouni Malinen                      PGP id EFC895FA
>> _______________________________________________
>> HostAP mailing list
>> HostAP at shmoo.com
>> http://lists.shmoo.com/mailman/listinfo/hostap
>>
> _______________________________________________
> HostAP mailing list
> HostAP at shmoo.com
> http://lists.shmoo.com/mailman/listinfo/hostap
>

__________________________________________________
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!;
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam);  Ôï Yahoo! Mail äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí ìçíõìÜôùí 
http://mail.yahoo.gr More information about the HostAP mailing list